یکشنبه, 13 آذر 1401 - Sunday, 04 December 2022

سخن مردم"رزمنده دفاع مقدس اکبر ناصحی:روزجهانی قدس راگرامی می داریم وبه ارواح طیبه شهدای قدس درودمی فرستیم.

امسال روزجهانی قدس مصادف شده باسالروزآزادسازی خرمشهر.

به گزارش سخن مردمدون شک هیچ روزی افتخارآمیزترازسوم خردادوهیچ نقطه ای حماسه آمیزترازآزادسازی خرمشهردرطول دفاع مقدس نبوده است.

اکبرناصحی

در38سال پیش درچنین شبی ودرچنین ساعتی عملیات بیت المقدس بارمزیاعلی بن ابی طالب آغازشد.

بدون شک هیچ روزی افتخارآمیزترازسوم خردادوهیچ نقطه ای حماسه آمیزترازآزادسازی خرمشهردرطول دفاع مقدس نبوده وخرمشهرازآن جهت ازجایگاه ممتازی درطول جنگ تحمیلی برخوردارگردیدوجهانیان بعدازفتح خرمشهرموضعی ازسراحترام به ملت ایران اتخاذکردند.

همانطورکه مستحضرید قبل ازعملیات بیت المقدس عملیات غرورآفرین فتح المبین انجام شد درآن عملیات پیروزمندانه بودکه حضرت امام(ره) فرمود من دست وبازوی قدرتمندشماراکه دست خداوندبالای آن است می بوسم وبرآن بوسه افتخارمی کنم.

این پیام حضرت امام انگیزه رزمندگان اسلام رابالا برد وبا روحیه بالا ووصف ناپذیر عملیات بیت المقدس راانجام دادند که جهان درمقابل عظمت واقتداررزمندگان اسلام سرتعظیم فروآوردند وباعزت واحترام به ملت ایران نگاه کردند .

عملیاتی که باعث شد دشمن به شکست خوداعتراف کند واعلام کردماعقب نشینی پیروزمندانه کردیم وصدام بارهااعلام کرده بودکه اگر رزمندگان ایران خرمشهرراازماپس بگیرندمن کلید بصره رابه آنها می دهم.

اما رزمندگان پرتوان ماموفق شدند درچندین مرحله ازعملیات خرمشهر رادرسوم خردادسال 61 آزادکنند وداغ بزرگی بردل صدام وصدامیان قراردادند.

دراین عملیات حاوی خاطراتی هستم که به بعضی ازآنها اشاره می کنم.

دربدوورود به خرمشهرکه ازمنطقه شهرک ولیعصر واردشدیم جنگ مابادشمن بصورت تن به تن بود که پیشروی به سمت اهداف ازپیش تعیین شده ادامه داشت تابه نهرخیّن رسیدیم.

درکنارنهر دشمن پابه فرارگذاشتند وازنهرگذاشتند، لباس ها وپوتین هاراازتن وپادرآوردندوبه نهرزدند.

دراینجا خاطره ازدوست مرحوممان مختاردائم ازقلعه سفیدنقل کنم درکنارنهرازپشت خاکریزبلندشد که باعراقی هاصحبت کند که تسلیم شوند ،به مختارگفتیم ایناشکست خوردند وناراحتند باایناصحبت نکن گفت: نه میخواهم صحبت کنم همین طورکه مشغول صحبت بودیکی ازعراقی هاازپشت نهرباقناسه تیراندازی کردوبه سرمختاربرخوردکرد،ولی چون کلاه آهنی سرش بودتیرکمانی کردوخیلی کارسازنبود ودرآن عملیات جان سالم بدربردوبه شرف جانبازی نائل شد.

ویکی ازدوستان دیگری که درعملیات مجروح شد، ابراهیم کلانی بود که احساس کردیم شهیدشده ولی بعدازمدتی بستری دربیمارستان به شرف جانبازی نائل شد .

وامادوست دیگرمان شهیدحسن بیژنی بود که درآن عملیات مجروح شد باترکش خمپاره که به بدنش برخوردکرد وروده هاش به بیرون ریخته شد ،اماحسن درآن عملیات به شرف جانبازی نائل شد ،ودرجزایرمجنون آسمانی شد روحش شاد.

دراین عملیات امدادهای الهی رابه چشم دیدیم ،که وقتی مهمات ماروبه اتمام بود،هلی کوپترعراقی روی سرماقرارگرفت وچندین جعبه مهمات به زمین فرستاد وازآنهااستفاده کردیم .

ویابازدراین عملیات عراقی هایی رابه اسارت گرفتیم که بردستشان خال کوبیده بود که نوشته بودند الله ومحمد وعلی ویامهروسجاده درجیب داشتند که بخاطر وجودعراقی هایی که شیعه بودند به اسارت گرفتیم وبه عقب فرستادیم وازکشتن نجات پیداکردند.

آقای ناصحی درادامه می گوید:این عملیات همه حامل خاطرات فراوانی برای رزمندگان اسلام بود.

حوالی ظهرروزسوم خردادسال 61خونین شهرخرمی خودرابه دست آورد وخرمشهرآزادشد ودل امام ومردم شادشد وان شاءالله

روزی هم قدس شریف آزادمی شود، ونمازجماعت رابه امامت امام ومقتدای خویش درآنجا اقامه خواهیم کرد واین روزدیرنخواهدبود.

خوب است دراینجا یادکنم ازرزمندگان دشتستانی که درکنارهم بودیم.

برادرانم رضا موحدی فرد ،حاج غلام زرنگار ،حاج غلام نگهبان ،علیمراد دواری ،غلام رازه ،اکبرعبیدی ،اسماعیل صالحی مرحوم عبدالخالق انصاری ،اکبرحسن زاده ،حاج حیدرعالی خواه ،ابراهیم افشار،اسماعیل زاده ،موسی کاردان فرد ،مرحوم مصطفی حیاتی ،محمدسملی وحسین شاهونی و....وبعلت گذشت زمان بعضی هارافراموش کردم.

البته برادران دیگری هم ازدشتستان درعملیات بودند که درگردان مانبودند:

برادران سپاه سرداررزمجو ،خلیل اتابک زاده ،حاج غلام عباس زاده وابراهیم مصیبی و......

ان شاالله خداوندهمه آنانی که درقید حیاتند درسلامت باشند وعزیزانی که مرحوم شده اند درآرامش ابدی باشند.

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

دیدگاه‌ها  

0 #4 Guest 1399-09-05 20:39
به نقل از فریبا رفیعی:
دستانتان در دست خدا ملت ایران بر خود می بالد از وجود مردان و زنان ایثارگر درود بر تمامی ایثار گران و زنده وجاوید باد نام شهیدان
خرمشهر جاوید بمان که مانیز بانو زنده ایم

سلام ودرودبرشما ان شاالله تندرست باشید.
نقل قول کردن
0 #3 Guest 1399-09-05 20:38
به نقل از فریبا رفیعی:
درود هزاران درود بر مردان بی ادعا درود و سلام بر غیور مردان جبهه جبه های دیروز و سلام بر دلیر مردان که هنوز هم پا بر جا ومقاون در خط رهبری و آماده در میدان ظهور مولایمان هستند وسلام و درود بر زنان و مردان مجاهد وپیکارگر جبهه‌ های سلامت ملت ایران بر خود می بالد که چنین انسانهایی وارسته وفرهیخته یک روز در سنگر ومیدان جنگ ، ویک روز در میدان تعلیم و تربیت و امروز چنین مردان و زنان استواری دارد که امروز در میدان سلامت ایثار
می کنند دستانتان در دست خدا

درودبرشما
نقل قول کردن
0 #2 فریبا رفیعی 1399-03-03 15:22
دستانتان در دست خدا ملت ایران بر خود می بالد از وجود مردان و زنان ایثارگر درود بر تمامی ایثار گران و زنده وجاوید باد نام شهیدان
خرمشهر جاوید بمان که مانیز بانو زنده ایم
نقل قول کردن
0 #1 فریبا رفیعی 1399-03-03 15:19
درود هزاران درود بر مردان بی ادعا درود و سلام بر غیور مردان جبهه جبه های دیروز و سلام بر دلیر مردان که هنوز هم پا بر جا ومقاون در خط رهبری و آماده در میدان ظهور مولایمان هستند وسلام و درود بر زنان و مردان مجاهد وپیکارگر جبهه‌ های سلامت ملت ایران بر خود می بالد که چنین انسانهایی وارسته وفرهیخته یک روز در سنگر ومیدان جنگ ، ویک روز در میدان تعلیم و تربیت و امروز چنین مردان و زنان استواری دارد که امروز در میدان سلامت ایثار
می کنند دستانتان در دست خدا
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه