پنج شنبه, 10 آذر 1401 - Thursday, 01 December 2022

سخن مردم"دردیدارریاست شورای اسلامی شهربرازجان با مسولان شبکه بهداشت استان بوشهرمطرح شد:به زودی مشکلات کارگران اوتی بیمارستان شهیدگنجی برطرف می شود

بنافی

به گزارش سخن مردم"آقای بنافی ریاست شورای اسلامی شهربرازجان به دیدارمسولان شبکه بهداشت استان بوشهررفت وپیگیرمشکلات کارگران اوتی بیمارستان گنجی شد.

کارگران اوتی بامعوقه پرداخت حق الزحمه خودروبروهستندومشکلات زیادی راتحمل می کننداما آقای بنافی چندین بارپیگیرمشکلات آنان بوده تااینکه روزسه شنبه ودرماه مبارک رمضان جلسه دراستان تشکیل شدومسولان بهداشتی که خودهم ازاین موضوع ناراحت بودندوکمبوداعتبارات مانع حل مشکل این کارگران می دانستند.

باپیگیرهای ریاست محترم شورا شهربرازجان وقول مساعد مسولان شبکه بهداشت استان انشالله درآینده نزدیک مشکلات این عزیزان مرتفع خواهدشد.

آقای بنافی درموردبعضی ازمشکلات اورژانس ۱۱۵ برازجان هم که اطلاع داشت ومرتبا پیگیراین موضوع بود پیشنهاددادکه خودمسئولان شبکه بهداشت یک بازدیدمیدانی داشته ومشکلات این عزیزان که زحمت زیادی درحفظ وسلامتی بیماران نقش بسزایی دارندرابررسی وبرای برطرف شدن این مشکلات اقدام نمایند.

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه