یکشنبه, 06 آذر 1401 - Sunday, 27 November 2022

سخن مردم"دیداروبررسی مشکلات مردم محله والفجرتوسط بنافی ریاست شورای شهرومهندس نوروزی فرماندارومعاون عمرانی ومهندس محمدی شهردارومعاون عمرانی ایشان 

3

به گزارش سخن مردم"یکشنبه ۲۹ دی آقای بنافی ریاست محترم شورای شهرومهندس محمدی ومعاون عمرانی ایشان ومهندس نوروزی فرماندارمحترم ومعاون عمرانی ایشان باتعدای ازمردم محله والفجردیداروگفتگوکردند.

47

مشکلات مردم این محله احداث یک پل است که رفت وآمد مردم راتسهیل نمایدمردم مشکلات زیادی دارنداماچندپیشنهادمطرح شداولااینکه برای احداث یک پل مبلغ زیادی لازم داردولی بایدمراحل قانونی ان طی بررسی درکمیسیون ماده ۵دراستانداری مطرح ومجوزآن صادرشودچون احداث این خارج ازطرح های قانونی است ویایک خیابان ۱۶متری ازپل والفجرتاآخرمنازل مسکونی که کناره این پل که رفت وآمدمردم رادرزمستان دچارمشکل می کنداجراشودجون درمسیرنیازبه تملک زمین داردلذااین پروژه به مدت زمان زیادی نیازداردقرارشد شهرداری یک نامه ای تنظیم وبه کمیسیون ماده پنج ارسال تاموافقت ان جهت اجراحاصل شودهمه برای برطرف شدن مشکل مردم تاکیدداشتند.

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه