پنج شنبه, 10 آذر 1401 - Thursday, 01 December 2022

سخن مردم"یک شنبه۲۹ دی "رییس واعضای شورای شهربرازجان بعدازنمازمغرب وعشا درحسینه شهید آتش زمزم بامردم محله فرهنگ شهردیدارکردند.

به گزارش سخن مردم"درابتدا کشاورزنماینده محله فرهنگ ضمن تشکروقدردانی ازاعضای محترم شورای شهربیان داشتندکه اعضای شورابرای چندمین باراست که بامردم این محله دیدارمی کنندوافزودکه پیگیری ریاست محترم شوراجناب بنافی وهمراهی ایشان تامرکزاستان برای پیگیری خط تلفن قدردانی کردندوبیان داشتندماازعملکردشورای محترم وشهرداربزرگوارراضی هستیم.

درادامه ریاست محترم شوراجناب بنافی ضمن تشکرازمردم فهیم محله فرهنگ شهردرسخنانی افزودکه امشب قراربودفرماندارمحترم تشریف بیاورندولی عذرخواهی نمودندکه جلسه اضطراری پیش آمده ودرآینده نزدیک خدمت مردم می رسند.

بنافی افزود:ماپیگیرمشکلات شمامردم عزیزوبزرگوارهستیم واقدامات انجام شده دراین محله راناکافی دانست وادامه که اعضای محترم شوراازتمام ظرفیتها برای حل مشکلات مردم استفاده خواهدکرد.

درادامه نیکنام وخانم حسینی طی سخنانی بیان داشتندکه ماهمگی مصمم به برطرف کردن مشکلات مردم هستیم اسفالت کوچه هاوفضای سبزراپیگیری می کنیم درپایان بازدیدمیدانی درمحله راباهمراهی مردم واعضای شوراوبررسی مشکلات انجام دادند.

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه