یکشنبه, 31 تیر 1397 - Sunday, 22 July 2018

سخن مردم"استان بوشهرازدیربازجزوی از فارس بزرگ بوده واطلاق نام خلیج فارس نیز دقیقا ازاین روست ازسوی دیگر وجودابنیه تاریخی وباستانی دردشتی ودشتستان ودیگرنقاط استان،شاهدی برقدمت ودیرینگی این مناطق است

b08f_واعظی.jpg

به گزارش سخن مردم"مناطق دشتی ودشتستان ودرکل استان بوشهر  قدمت وپیشینه تاریخی درازی دارند وآثارباستانی بدست آمده برای مطلب گواهند،اما آنچه مسلم است تحقیق وپژوهش روشن و شفاف حوادث تاریخی این مناطق از سوی مورخان بیشترمربوط به دوران زندیه ،قاجاریه ودوره های بعدی است ودرخصوص دوره های پیشین علی رغم آگاهی اجمالی والبته قطعی به سابقه کهن تمدن وزندگی دراین مناطق ،اما آگاهی تفصیلی وعلمی دقیق به جزئیات میسرنمی باشد،این درحالی است که تاریخ مناطقی همچون خراسان ،فارس،اصفهان و...دردیگردوره های اسلامی نیز کاملامشخص وگویا می باشد.
ازآنجا که ممکن است این سخن بنده حمل بر سوءتفاهم هایی شود مرادخودرابیشترتبیین می کنم.
استان بوشهرازدیربازجزوی از فارس بزرگ بوده واطلاق نام خلیج فارس نیز دقیقا ازاین روست ازسوی دیگر وجودابنیه تاریخی وباستانی دردشتی ودشتستان ودیگرنقاط استان،شاهدی برقدمت ودیرینگی این مناطق است.آن گونه که درتابلوهای ورودی کنارتخته درمسیربرازجان به کنارتخته می بینیم که مقدم مسافران را به فارس،مهدتمدن باستانی خوشامد می گوید،مسافران را به خطایی تاریخی می اندازدکه تصورکننداستان بوشهر خودیک قطعه جداومستقل ازاین مهدکهن تمدن ایرانی است،درحالی که آثار تاریخی استان بوشهر نیز تداوم ودر ادامه آثار تاریخی کازرون وبیشاپور،شیراز، پاسارگادوتخت جمشیداست واین نقطه دراستان بوشهر در دوران گذشته از فارس جداشده است.بنابراین در مطالعه امروز ،ما با دومقوله فارس فرهنگی تاریخی ،فارس جغرافیایی وسیاسی روبه روهستیم ،که دومی استان امروزی فارس را شامل می شود وامافارس فرهنگی تاریخی علاوه براستان کنونی فارس شامل استان بوشهر وکهکیلویه وبویراحمدوبخش هایی ازکرمان،یزدوهرمزگان و...نیزمی شود.
بنابراین اینجانب که برروشن بودن تاریخ استان بوشهر در دوره قاجاریه به بعد سخن می گویم،مرادم نفی قدمت این منطقه مهم تاریخی نیست.بلکه مراداینجانب اینست که آثار تاریخی بدست آمده اگرچه اجمالا تاریخ کهن استان کنونی بوشهروفارس بزرگ را اثبات می کنند،اماتاریخ تحولات سیاسی-اجتماعی این مناطق باذکر جزئیات واشخاص ونام حاکمان وبسیاری مواردجزئی دیگر،تاقبل اززندیه وحداکثرصفویه چندان روشن نیست.کتاب هایی که درباب تاریخ مناطق استان بوشهر نگاشته شده نیز به جزئیات کامل دوره های قاجار پهلوی پرداخته ،امادر خصوص دوره های پیشین به بیان کلیات وآثارتاریخی بسنده کرده اند.امیداست باتحقیقات بیشتروکاوش ها وکنکاش های بیشتر بتوان به سرچشمه های بیشتری از تاریخ استان بوشهر دست یافت.
البته که درنگارش تاریخ استان نباید به افراط وتفریط دچار شدویادربیان محاسن اغراق کنیم وازمعایب چشم بپوشیم. متاسفانه تاریخ برخی حوادث استان بوشهر نیز بااغراق هایی همراه شده که بیشتر به شعارگویی می ماند وآسیب شناسی برخی حوادث را دشوارنموده است.مثلاپرواضح است که درنهضت های ضداستعماری باید مالهاختلافات داخلی وحسادت ها وحب وبغض های افراد نیز درتحلیل هامورد توجه قراربگیرد ویا لزومی ندارد دربیان اسامی نخبگان استان دچار اغراق شویم .
سخن دراین باب ادامه دارد وبه همین مقدار اکتفا می کنم.

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه

محل تبلیغات شما