چهارشنبه, 07 اسفند 1398 - Tuesday, 25 February 2020

سخن مردم"مديركل زندانهاي استان بوشهرگفت:به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی 664 نفر از زندانیان مشمول عفو رهبری قرار گرفتند که 381 نفر شامل تخفیف در مجازات و 290 نفر هم آزاد شدندکه پیش بینی می شودبه 1000نفر نیز برسد.

00

فرخ قاسمیان"به گزارش سخن مردم" سید قاسم طباطبايي مديركل زندانهاي استان بوشهر درجمع خبرنگاران گفت:پيرو   سخنان مقام معظم رهبري در كم كردن آسيب هاي اجتماعي درسال اخير كه تاكيد فرمودند زندانيها امانت در نزدماهستند   وهدف   ما اصلاح وتربيت   وبازگشت شرافتمندانه آنها به آغوش خانواده وجامعه هست ومهمترين   شاخصي كه ما در عملكرد ومجموعه كاريمان داريم كاهش بازگشت اين افراد پس ازآزادي به مجموعه زندان هاست به همین  مناسبت ودرچهلمين سالگرد انقلاب اسلامي ودهه   فجر 664نفراز زندانيان موردرأفت وعفو مقام معظم رهبري قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه تابه امروز نزديك به 664 نفراز زندانيان استان مشمول عفو قرار گرفته اندبیان نمود: که پيش بيني ما به نهصدالي هزارنفر خواهد بود كه اين عقو شامل تخفيف درمجازات ياآزادي مي باشد،ودركنار فعاليتهاي   ديگري كه در زندانها صورت مي گيرد ستاد ديه مردمي كه باكمك خيرين   وتعدادي ازمعتمدين تشكيل شده كه توانسته تعدادي اززندانيان رادرسال 97 آزادنمايند.

مديركل زندانهاي استان بوشهر درده ماهه گذشته تعداد118نفرازمحكومين جرائم عيرعمد ازطريق ستاد ديه مردمي استان بوشهر آزاد شدند وهمچنين درده ماهه گذشته تعداد9نفراز محكومين به قصاص ازطرف شوراي شهر كه به صورت فعال در زندانها فعاليت داشتند که رضايت شاكي جلب كرده اند.

ایشان درادامه بیان نمود:درحال حاضر 154نفر زندانيان غيرعمد راتشكيل مي دهند كه 151نفر مرد و3نفر زن مي باشند،وماقصد داريم از154نفر كه جرائم غير عمد دارند را تاپايان امسال ازطريق ستاد ديه مردمي ورايزني وتعاملي كه بين خيرين وجود دارد بخشي اززندانيها را آزاد وبه آغوش جامعه بازگردانيم.

مجموعه كل بدهي هاي زندانيهاي غيرعمدي كه درزندانها به سرمي برند حدود سيصدو چهل وهفت ميليارد ريال مي باشد،و118نفري كه آزاد شدند ازطرف ستادديه مردمي آزادشدند،كه 61نفرازآنها محكومين مالي بودند و46نفرازآنهامحكومين مهريه ونفقه و 11نفر ازآنها محكومين اعم ازتصادف وضرب وشتم مي باشد.

وی درادامه اظهارداشت: افرادی در زندان ها هستند که متهم هستند و هنوز تعیین تکلیف نشده اند، حضور مراجع قضایی در زندان ها باعث تعیین تکلیف شدن این افراد می شود .

0000

سید قاسم طباطبايي :رسالت ما اصلاح وبازپروري محكومان هست

سید قاسم طباطبايي مديركل زندانهاي استان بوشهر چهل درصداز زندانيان ما در واحدهاي حرفه هاي اشتغال و حرفه آموزي مشغول به كارهستند طي تفاهمنامه هايي كه ما با واحدهاي متولي درحوزه مهارت آموزي ازجمله   اداره كل فني وحرفه اي   ،اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري داريم ومربياني كه دراختيار زندانها قرارداده شد ، بخشي ازاين حمايتهاي اين مراكز بوده است.

همچنین دربخش هاي برق وبرگزاري كلاسهاي زبان و رايانه نيز آموزش داده مي شوندوهمواره سعي وتلاشمان براين هست كه زنداني هايي كه از زندان آزاد مي شوند حداقل يك فن يا حرفه را باگواهينانه معتبر آموزش ديده باشند كه بعدازآزادي بتواند مشغول كارشوند.

زندان به عنوان خودش يك نوع آسيب هست ، باتوجه به اينكه زنداني ها اكثرا سرپرست خانواده شان هستند موقعي كه وارد زندان مي شوند خانواده شان ازهم گسيخته مي شود واز لحاظ معيشت دچار مشكل مي شود.

پيرو سخنان مقام معظم رهبري زنداني هايي كه ازمبحث وضعيت   جرم كمتر باشند وداراي استطاعت مالي نباشند را عفو كنيم.

زندايي هايي داريم كه نبايستي وارد زندان بشوند دربخش مالي ودر خوزه مهريه ونفقه وتصادف به جهت اينكه آسيب ها راكمتر كنيم تعاملي با مجموع قضايي داريم كه دراين زمينه زندانهاي باز داريم ودر برازجان مستقرهست و الان بيش از دويست نفراززنداني ها درآن زندانها مشغول به كار هستد

علاوه بر اين درروز درمجتمع هاي فني وحرفه اي ودر مجتمع هاي كشاورزي مثل دلوار مشغول به كار هستند.

مثل كاردرحوضچه هاي پرورش ميگو كه بعدازاتمام كاراداري دركنار خانوادهايشان مي روند ودستمزد وحقوق مي گيرند

طباطبايي درجمع خبرنگاران   واصحاب رسانه ازآنها خواست تادر زمينه خريد صنايع دستي زندانيان توسط مردم درجامعه فرهنگ سازي نمايند كه مردم محصولات ساخته شده توسط زندانيان راخريداري نمايند ونسبت به خريد آنها از خود واكنش نشان ندهندوبافرهنگ سازي خود به اين قشرآسيب ديده وآسيب پذير كمك نمايند.

درادامه طباطبايي از ايجاد   دكه ها ومغازهايي درمناطق پررفت وآمد شهر جهت فروش صنايع دستي زندانيان درطول سال علي الخصوص درايام نوروز توسط دو NjO خيرين خبر داد.

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه

unnamed1

عضویت در خبر نامه