چهارشنبه, 01 ارديبهشت 1400 - Wednesday, 21 April 2021

سخن مردم"باوجوداینکه سال گذشته دربحث وضعیت اقتصادی، مردم تحت فشارهای زیادی بوده اند، لذاباید نگاهی بیاندازیم و ببینیم ، که رشد تولیدوصادرات ماچقدربوده است‌؟

حجت ذوالفقاری

به گزارش سخن مردم"دروهله اول، وقتی نگاهمان به شعار امسال می افتد، می بینیم که مجددا رهبرعزیزمان به موضوع «تولید» اشاره نموده است بادوگزینه «پشتیبانی ها» و «مانع زدایی ها» که سه ضلع مثلث رشد هرم اقتصادی کشوررا تشکیل می دهند.

بسم رب الشهداء و الصدقین

حجت ذوالفقاری"باعرض سلام و ادب واحترام وعرض تبریک سال جدیدسال ٩٩ سال جهش تولیدوآخرین سال قرن، باتمام فرازونشیب ها بپایان رسید اما سوالی که اینجامطرح میشود، ولایت پذیری ما همه طیف هاوقشرهای جامعه می باشد اعم از تولید کنندگان، کشاورزان، کارخانجات، واحدهای تولیدی و..... که چقدربه منویات مقام معظم رهبری درراستای توجه وتبعیت پذیری به شعار سال ها پای بندی بوده ایم؟

باوجوداینکه سال گذشته دربحث وضعیت اقتصادی، مردم تحت فشارهای زیادی بوده اند، لذاباید نگاهی بیاندازیم و ببینیم ، که رشد تولیدوصادرات ماچقدربوده است‌؟

صنعت ما،کشاورزی ما،وغیره با چشم اندازی که می بایست درمسیر جهش تولید وفراتر از آن حرکت کرده باشی د تاکجا پیش رفته ایم ؟

درصورتی که ذکرنمایم این جهش فقط مختص دومورد بالا نمی باشد مادرهرزمینه هایی می بایست جهش داشته باشیم که پرداختن به این موضوع ودست یابی به آمارودرصدها و.. تخصصی می باشدو درحیطه کارشناسان مربوطه می باشد که همین جابسنده میکنیم ودرادامه به شعارسال جدید «تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها» می پردازیم؛

دروهله اول، وقتی نگاهمان به شعار امسال می افتد، می بینیم که مجددا رهبرعزیزمان به موضوع «تولید» اشاره نموده است بادوگزینه «پشتیبانی ها» و «مانع زدایی ها» که سه ضلع مثلث رشد هرم اقتصادی کشوررا تشکیل می دهند.

درسال گذشته ماشاهد بازگشایی تولیدی هاوشرکت های بزرگی درسفرهای استانی ریاست محترم قوه قضائیه بوده ایم که بعلت های واهی، متوقف شده بودند و توقف آنها، توقف چرخ اقتصادی کشوربودو ضربه سنگینی برپیکره قشر کارگروتولید کشور واردنموده بوده است.

علی ایحال اگربخواهیم درمسیر تولیدامسال موفق تر باشیم چندین ها مقوله راباید مدنطر قرارداد،

مقوله اول درزمینه «تولید» باید مدیریت انقلابی وجهادی بنابه بیانات گهربار مقام معظم رهبری می باشد، که ما هرجا یک مدیریّت انقلابیِ فعّالِ پُرتحرّک داشتیم، کار پیش رفته است؛ هرجا مدیریّتهای ضعیف، بی‌حال، ناامید، غیرانقلابی، و بی‌تحرّک داشتیم؛ کارها یا متوقّف مانده است، یا انحراف پیدا کرده است. وجود تحریم های ظالمانه آمریکا ، گرچه این تحریم ها همیشه مایه برکت برای نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده است، ولی وجود متخصصان داخلی و جوانان نخبه وانقلابی وباتفکرات انقلابی ... عنصرهایی می باشند که این اقدامات، راخنثی نموده اند و ماتوانسته ایم با شعار « ما می توانیم» به قله های افتخار دست پیدا کنیم ودرعرصه های مختلف حرف اول رابزنیم، لذا مقدمه کار،بنابراین درمقوله اول جهت تغییر وتحول در زمینه تولید باید بایک مدیریت انقلابی وجهادی   «شکوفایی و نوآوری ورشد» ایجاد نماییم.

مقوله دوم که به آن بپردازیم وقتی ما تغییر وتحول در تولید ایجادنمودیم نیاز به *«حمایت وپشتیبانی»* دارد ،

که اول درزمره دولت اسلامی وبعد مردم می باشددولت باایجاد برنامه کلان راهبردی وسیاست گذاری دراین زمینه، جلوگیری ازواردات، قاچاق رایزنی وتقویت بازارهای اقتصادی جهانی، حمایت کارآفرین وتولید کننده و ارائه وهدایت تسهیلات آسان جهت خرید کالای ایرانی، و... ومردم اعتماد سازی به جنس ملی و عدم استقبال ازتولیدات خارجی واجناس قاچاق راداشته باشند

مقوله سوم «مانع زدایی» من اشاره ای داشته باشم به منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی دردیدار بامردم تبریز میفرمایند؛

یکی از مهم‌ترین آفتهای همه‌ی انقلابها ارتجاع است

اگر به جای تکیه‌ی به مردم به خارجی‌ها تکیه کردیم، امیدمان را به بیگانه‌ها بستیم، این حرکت در سمت ارتجاع است؛ این نباید اتّفاق بیفتد. نخبگان جامعه باید حواسشان باشد، مدیران جامعه باید حواسشان باشد. مدیران کشور باید بشدّت مراقبت کنند

باید مادرباورهای افرادی که غربگرا می باشندوچشم ودل آنها بدنبال تکیه زدن به غرب می باشند نیزتحول ایجاد کنیم

بنابراین درآخر اگر مامیخواهیم درزمینه تولید موفق باشیم باید عزم خودرادرراستای پشتیبانی ها وحمایت ها جزم نماییم باوجود دولتی اسلامی که چشم آنهابه غرب نباشند وقتی دولتی اسلامی شکل گرفت موانع خودبخود ازسرراه برداشته می شود. چراوچگونه؟

ببینید دوستان عزیز نگاه مدیران ودولت اسلامی به توان داخلی خوداست نه بیگانه، روش و اعتقاد واهداف یک مدیر غربگرا وتفکراتی که ازآنها سرچشمه میگیرد براساس شرق وغرب می باشد تفکرات لیبرالی که اهداف زیررادنبال دارد؛

۲. استفاده از رانت و واردات فامیلی در دولت

۳. تصویب قوانین دست و پاگیر

۴_ دلالی ورواج و استفاده از کالای خارجی در بین مردم

۵_قاچاق کالا علی الخصوص سازمانی

۶_عدم وجود رایزن اقتصادی در سفارت خانه های ایران علی الخصوص در کشورهای همسایه

۷_ گسترش والقاء فرهنگ غلط کیفیت کم بعضی از کالاهای ایرانی دربین ملتو...

انشاءالله که بتوانیم با پای بندی به شعارابلاغی سال جدید ازسوی رهبرعزیزکه مزین بنام «تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها» میباشد ولایتمداری خودرا اثبات نمایم

 

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه