سه شنبه, 27 مهر 1400 - Tuesday, 19 October 2021

سخن مردم"درهفته بسیج بایدازرشادت هاوایثارگریهای بسیجیان یادکنیم وازخدمات آنان دراین چهل ویک سال نظام اسلامی تقدیرکنیم

 unnamed

ابوالفضل قاسمی"به گزارش سخن مردم"به مناسبت هفته بسیج گفتگوی اختصاصی پایگاه خبری تحلیلی سخن مردم" با اکبرناصحی یکی اززمندگان دشتستان درطول دفاع مقدس رادرادامه می خوانید.

هفته پرخیروبرکت بسیج رابه بسیجیان ورزمندگان وجانبازان وایثارگران هشت سال دفاع مقدس وآحادملت ایران تبریک عرض می کنیم وبه روح بلندحضرت امام درودوسلام وصلوات می فرستیم وبرای پرچمدارنظام اسلامی حضرت امام خامنه ای آرزوی سلامتی وتندرستی وموفقیت روزافزون داریم.

photo ۲۰۲۰ ۱۱ ۲۴ ۲۱ ۱۰ ۵۵ 2

درهفته بسیج بایدازرشادت هاوایثارگریهای بسیجیان یادکنیم وازخدمات آنان دراین چهل ویک سال نظام اسلامی تقدیرکنیم .

بسیج باحضورقدرتمندخوددرهمه عرصه هاباعث استحکام هرچه بیشترپایه های نظام اسلامی شده است، همه توطئه های خارجی وداخلی راخنثی کرده است وخنثی خواهد کردوپرچم اسلام ناب محمدی که اسلام قرآن وعترت است رابه دست صاحب اصلی اش امام زمان خواهدسپرد.

بسیجی مظهراقتدار وایمان وحضورآگاهانه زنان ومردان این کشوراست درتمامی مراکزعلمی وآموزشی وفرهنگی و...وظایف آن مدافع دین وارزش های دینی ونظام اسلامی درمقابل هرگونه تهدیدات دشمنان چه داخلی وچه خارجی است.

ازاقدامات بسیج درمبارزه باکرونا:همراهی وکمک به مردم کمک مومنانه به اقشارآسیب پذیرجامعه همراهی وکمک به کادرجامعه پزشکی ودرمانی کشور کمک به نیروهای انتظامی وپلیس وتهیه وتوزیع ماسک بین اقشارجامعه وحضوردرمراکز بهداشتی وامنیتی و....

photo ۲۰۲۰ ۱۱ ۲۴ ۲۱ ۱۱ ۰۶ 2

دوران دفاع مقدس پراست ازخاطرات رزمندگان دوران دفاع مقدس حضورمردم وکمک مردم درسالهای دفاع مقدس همش خاطره است آنانی که توان جنگیدن داشتن درمیدان نبردحماسه آفریدند وآنانی که توان جنگیدن نداشتن درپشت جبهه به رزمندگان اسلام کمک می کردند.

حضورخواهران وزنان بسیجی دراین عرصه بسیارپررنگ بود ،هم فرزندان خودراباعشق به جبهه می فرستادن وهم درپشت جبهه رزمندگان اسلام رایاری می کردند وخاطرات سالهای دفاع فراوان است از پیروزی عملیات غرورآفرین فتح المبین درمنطقه دشت عباس کرخه وچنانه وفکه و...که پیروزی های درخشانی نصیب رزمندگان اسلام شد تاعملیات بیت المقدس آزادسازی خرمشهر که قلب امام ومردم شادشد تاعملیات های دیگر که باعث افتخار شد،گرچه عزیزانی نیزدرراه اسلام وقرآن فداشدند ولی دشمنان هم درجنگ ناکام شدند.

ضمن حفظ هوشیاری وخدمت به مردم ،جوانان بسیجی باید ازبصیرت لازم وکافی برخوردارباشند ،دشمن شناس باشند وکاروتلاش کنند تاکشوررابسازیم، نبایدچشممان به دست دشمنان باشد بایدمتکی به خودبود وکارکرد .

photo 2020 11 24 21 42 00

جوان بسیجی باید درس بخواند وتولیدعلم کند تاکشورراازوابستگی نجات دهد بایدتفکربسیجی راترویج کنیم تفکربسیجی چیزی جزانتقال ارزش ها ودستآوردهای معنوی دفاع مقدس نیست، بایدفرهنگ کاروتلاش وتولیددرکشورتوسط جوان بسیجی ترویج وبصورت نهادینه درآید.

باحضورجوانان بسیجی وتفکربسیجی وانقلابی موظفیم برای شتاب درسازندگی واقتدارکشوراین تفکرراگسترش وتقویت کنیم.

رسیدن به فناوری های هسته ای اقتدارصنایع نظامی وموشکی ومراکزعلمی وآموزشی ورشد سلول های بنیادی درعرصه هوافضا و....وعدم وابستگی دربعضی ازعرصه نتیجه حضوربسیج وتفکر بسیجی وانقلابی درنظام اسلامی بوده است.

photo 2020 11 24 21 41 55

جنگ باعث عزت واقتدارمادرسطح جهان شد مادرجنگ ابهت دوابرقدرت جهان رادرهم شکستیم ورهبری حضرت امام بعنوان فرمانده معظم کل قواباعث شدکه دشمن نتواندیه وجب ازخاک کشورمان رااشغال کند واقتدارمان رابه جهانیان اثبات کردیم وهم چنین مردم کشورمان بابصیرت ودشمن شناسی و باکمک های خودتوانستند درقالب بسیج درطول سالیان انقلاب گره های ناگشوده رابازکنند وتوطئه های دشمنان رایکی پس ازدیگری خنثی نمایند وباهدایت مدبرانه مقام معظم رهبری مسیرپیشرفت راادامه خواهیم دادودشمنان جزخواری وذلت چیزی عایدشان نخواهد شد.

ان شاالله

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه