جمعه, 21 مرداد 1401 - Friday, 12 August 2022

سخن مردم :تعزیه به معنای متعارف، نمایشی است که در آن واقعهٔ کربلا به دست افرادی که هر یک نقشی از شخصیت‌های اصلی را بر دوش دارند، نشان داده می‌شود.

photo ۲۰۲۰ ۰۹ ۰۱ ۱۹ ۰۲ ۳۰

به گزارش سخن مردم"درادامه گفتگوی اختصاصی پایگاه خبری سخن مردم (مردم جنوب )را با یکی از تعزیه خوانان استان بوشهر((حسن فخاری))بخوانید:

گفتگو :زینب خادمی

حسن فخاری هستم مسئول هیات ثارالله حسینیه اعظم وشمر خوان این تعزیه درروستای درودگاه هستم که درروز عاشورابرگزارمی شود ،برای این نقش افراد دیگری هم درنظر گرفته شد وبه نوعی تشریف می آوردندزحمت می کشیدند منتهای مطلب قرعه این فال به نام من افتادوبه هرصورت این مسئولیت به بنده محول شد.

درواقع شمرخوانی درتعزیه کاربسیار سختی است چراکه برخلاف میل باطنی دارید نقشی راایفامی کنید وکاری راانجام میدهی که باتوجه به علاقه ای که به ساحت مقدس ابی عبدالله داری باید درتعزیه روبروی این شخص بزرگوار ایفای نقش کنی وبسیار هم کارسختی است، اما عشق مولا آقا امام حسین (ع)وائمه اطهار خرسندم که مردم پذیرفتن ،آقا امام حسین دروهله اول بنده رادرجمع خودش پذیرفت که ازاین بابت افتخار می کنم .

photo ۲۰۲۰ ۰۹ ۰۱ ۱۹ ۰۲ ۳۰ 2

درخصوص علت اینکه نقش شمر رالطاف دوستان عزیز عنوان می کنند که مسلط اجرامی کنم وزیبا این عزیزان هستند که زیبا می بینند وهمین عشقی که شما وعزیزان حضاردرتعزیه دارند به ساحت مقدس ابی عبدالله واظهار لطف می کنندمارامجبور می کند که بامطالعه وتحقیق بیشتر این لباس تعزیه رابپوشم

هرچیزی که انسان نزدیک به هدفش باشد وبامطالعه بیشتر انسان تسلط بیشتری پیدامی کند وفکرمی کنم که دلیل عمده آن این است که درتعزیه یکی ازعنصرهایی که باید برای هرتعزیه خوان درنظرگرفته شود شخصیت شناسی است .یعنی بنده حقیر که نقش شمرا که درواقع منفورترین نقش درتعزیه هست رابرعهده گرفته ام برخود لازم می دانم که شخصیت شمر رابیشتر بشناسم مطالعه ودقت کنم وبامطالعه دقیق تر درنقش شمر وتمرین زیاد سعی می کنم خودم رابه نقشی که بهم محول شده نزدیک ترکنم .

درخصوص سوالی که راجع به نشستن روی سینه اباعبدالله کردید وبریدن راس مطهر کاری است بسیاربسیارسخت .مادرتمرین درطول سال که تمرین بسیار داریم وبه شخصه خودم به صورت فردی بارها وبارهادستم ودلم میلرزد واشکم جاری میشود ونیاز هست که تمام آن عواطف وعشقی که به اباعبدالله دارم وبتونم این صحنه رابه صورت واقعی تر اجراکنم ومجبوربه این کارهستم اماخدامیداند که کاری بسیارسخت است.

شاید این واقعیت است درایام محرم درجلسه ای که بوی شادی آفرین باشد یاتبسم سعی می کنم شرکت نکنم وهرچه به محرم نزدیک می شوم باخودم بیشترکلنجارمی روم.

عده ای که حتی قصد کشتن وضربه زدن من رادربین جمعیت راداشتند وعده ای دور من راگرفتند وبااحتیاط دربین جمعیت خارج کردن واین برای بنده زیباست وقتی می بینم که اینطور تاثیرگذاشته وخداراشاکرم که انشاالله به حق اشک های حضرت زینب (س)این توفیق نصیب مابشه که همیشه لباس تعزیه رابپوشیم وانجام دهیم .

اشعاری که درتعزیه خوانده می شود به صورت مجلسی درسراسر کشوراجرامی شود واین طرح جدیدی بود که خداکمک کرد که قلمی به دست بگیرم واین تعزیه رابنویسم .

اشعاری که دراین تعزیه خوانده می شود کتاب های مقتل های مختلفی مجالس تعزیه های مختلف انتخاب شده وازمجموعه مقتل هادرمصیبت اباعبدالله کتاب ها وسخنان حضرت ابی عبدالله ازمدینه تاکربلا وکتاب هایی درتاریخ مطالعه کردیم حتی کتاب هایی که شعردرتعزیه نبوده ویک مطلب بوده که نوشتم ودست شاعر وشاعران محلی دادم واستفاده کردیم .

صحبتم باعزیزان تعزیه خوان کاربسیارسختی است تعزیه یک شغل وحرفه نیست یک عشق است به ساحت مقدس ابی عبدالله من فکرمی کنم که تعزیه خوان وقتی که مهرنوکری حضرت اباعبدالله به پیشانیت خورد ومردمی که شمارامی شناسند به عنوان یک هیاتی وتعزیه خوان شمارامی شناسند وهمان طور که درتعزیه به شمااعتماد می کنندکه دعاگوباشید برای آنهااین حالت باید درتمام طول سال برای بنده وتمامی هیاتی های تعزیه خوان باشد .

بایدسخن سخن هیاتی باشد ودرهمه محافل بایدمارابه عنوان نوکراباعبدالله بشناسند.

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه