یکشنبه, 13 آذر 1401 - Sunday, 04 December 2022

سخن مردم" جذب جوانان  یکی ازکلیدی ترین مسئولیت امام جمعه است

به گزارش سخن مردم"به مناسبت پنجم مرداد ماه اقامه اولین نماز جمعه در ایران اسلامی به امامت حضرت آیت الله طالقانی درادامه گفتگوی ما را با حاج محراب بنافی رئیس شورای اسلامی شهربرازجان را می خوانید.

 محراب

نظرتان در مورد اهمیت جایگاه نماز جمعه رابیان نماید؟

همانطورکه خداونددرسوره جمعه تاکیدفراوانی کرده که درروزجمعه کسب وکارخودرارهاکنیدوبسوی نمازجمعه بشتابیدکه خیروبرکت آن بیشتراست.

نظرتان در مورد اینکه در نماز جمعه ابتکاری انجام شده است که شما مشاهده کرده باشید؟

درنمازجمعه ابتکارهای زیادی می توان انجام دادچون بهترین محل برای کارهای عبادی وسیاسی وفرهنگی است هرجمعه می بینم که بسیج جامعه پزشکی بصورت داوطلبانه فشارخون نمازگزاران رااندازه گیری می کنندکه دراین نقش دکترشولی بسیاربرجسته است.

نظرتان در مورد امام جمعه موفق بیان بفرمایید ؟

امام جمعه ای موفق است که باعلم روزهمراه باشدیعنی بتواندبرای تمام سنین افرادشرکت کننده درنمازجمعه مطلب آموزنده داشته باشد.

نظرتان در مورد روش های جذب جوانان به نماز جمعه بیان بفرمایید ؟

درموردجذب جوانان که یکی ازکلیدی ترین مسئولیت امام جمعه است که اونقش بسزایی دراین موردمی تواندایفانماید،طرح وبرنامه ومطلب آموزنده وبداندکه جوانان امروزراچگونه می تواندبه نمازجمعه جذب کرد بها دادن به جوانان ورسیدگی به درخواست آنهانقش محوری امام جمعه است که هنرمندانه بایدانجام داد.

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه