سه شنبه, 18 مرداد 1401 - Tuesday, 09 August 2022

سخن مردم :  بنافی رئیس شورای شهربرازجان و کریمی ریاست محترم شورای اسلامی وریاست محترم بانک آینده ازدکترفضل اله رضایی موسس درمانگاه نویدکه صادقانه به مردم عزیزخدمات درمانی ارائه می می نمایندتقدیرکردند.

WhatsApp Image 2019 12 20 at 00.00.31

ابوالفضل قاسمی"به گزارش سخن مردم : در این مراسم تعدادی ازکارمندان بانک آینده حضورداشتند بنافی در سخنانی در مورد خدمات درمانی درمانگاه نویداظهارداشت:درشرایط کنونی که متاسفانه مردم شریف شهربرازجان ازخدمات درمانی رضایت خوبی ندارندوتنهابیمارستان شهیدگنجی است که خدمات درمانی برای مردم ارائه می کنندبامشکلات عدیده ای دسته وپنجه نرم می کند،وبیمها تعهدات خودرانسبت به بیمارستان انجام نمی دهندوبنده به نمایندگی ازمردم ازارائه خدمات درمانی رضایت ندارم چون مردم مراجعات زیادی دارندکه نارضایتی خودرانسبت به این موضوع ابزارمی دارند.

ایشان درادامه بیان نمود:امادرکناردغدغه های مردم نسبت به درمان ، درمانگاهی در برازجان فعالیت می کند بنام نوید که شخصیتی ماننددکتررضایی درراس آن قرارداردو بهترین خدمات درمانی رابه همشهریان ماارائه می کنند و موجب رضایت خانواده ها گردیده است.

رئیس شورای شهربرازجان درادامه اظهارداشت:اگرچنین درمانگاهی درشهرمانبودمشکلات مردم دوچندان می شد.

WhatsApp Image 2019 12 20 at 00.00.25

آقای بنافی افزود: متانت وافتادگی دکتررضایی موسس درمانگاه نویدباعث شده که ایشان به یک چهره ماندگار دردل مردم قرارگیردوخدمات درمانی ایشان دربرازجان زبانزدعام وخاص است ، امکانات درمانگاهی ایشان باعث شده که تعدادی ازبیماران شهرهای همجوارجهت درمان خودبه شهربرازجان مراجعه کنند.

وی افزودهمه مسولان بایدبه چنین افرادی افتخارکنندواوراحمایت نمایند که درمانگاه نویدخدمات آن به تمامی قشرهای جامعه باپرداخت صورت هزینه های دولتی ارائه خدمت می نماید.

ریاست محترم شورای شهربرازجان درپایان افزود:دکتررضایی افتخارمادرشهراستان وکشوربوده وخواهدبودومادرشورای شهرباتمام وجودازایشان حمایت خواهیم کرد.

دراین دیدار کریمی ریاست محترم بانک آینده درسخنانی اظهارداشت :دکتررضایی یکی ازچهرهای موفق مابوده وکمک های درمانی خوبی به مردم عزیزوبزرگوارارائه داده است .

وی اظهارداشت رضایت مندی مردم به درمانگاه نویدروبه افزایش است .

درپایان دکتررضایی درجملاتی زیبااظهارداشت :علاقه من نسبت به مردم برای ایجاددرمانگاه وخدمات درمانی درشهربرازجان یک علاقه درونی وخدایی است چون هدف کسب تجارت ودرآمداقتصادی نیست اگرغیرازاین بودتجارت درکارهای دیگرمشکلات کمترودرآمدبیشتردارد.

دکتررضایی افزودهمین که شمانسبت به بنده لطف داشتیدوداریدامیدمارابه آینده دوچندان می کند.

دکتر رضایی در پایان از آقای بنافی ریاست شورا و آقای کریمی ریاست بانک آینده وهمراهان تشکر کردند و اظهار داشت : بنده تاتوان دارم درکنارمردم عزیز برازجان خواهم بود و خدمات درمانی ر ابا بهترین کیفیت ارائه خواهم نمود.

دکتر رضایی مدیریت درمانگاه تخصصی نوید همچنین خبری خوبی برای مردم استان بوشهرداشت که بیان نمود: در آینده نزدیک یک بیمارستان تخصصی سرطان برای خدمات به بیماران این استان ساخته خواهد شد.

WhatsApp Image 2019 12 20 at 00.00.21

WhatsApp Image 2019 12 20 at 00.00.34

WhatsApp Image 2019 12 20 at 00.00.36

WhatsApp Image 2019 12 20 at 00.00.29

نظر شما؟  
+ 0
مخالفم + 0

نوشتن دیدگاه